Stanovy

ČÁST 1

Název , sídlo, působnost

Článek 1

Název – BULHARSKÉ KULTURNĚ OSVĚTOVÉ SDRUŽENÍ v BRNĚ . Ve zkratce BKOS Brno . Sdružení používá kulaté razítko s názvem BULHARSKÉ KULTURNĚ OSVETOVÉ SDRUŽENÍ . Ve střední části razítka je název obce – BRNO

Článek 2

Sídlo BKOS Brno je v Brně

Článek 3

BKOS Brno působí na území města Brna a jižní Moravy. Navazuje na historické bulharsko – české kulturní tradice a hlásí se k evropským úmluvám o lidských právech a ochraně národnostních menšin a etnik .

BKOS Brno / dále jen sdružení / spolupracuje s Velvyslanectvím Bulharské republiky , orgány státní správy České republiky a společenskými i kulturně osvětovými organizacemi v ČR i zahraničí.

ČÁST 2

Cíle a činnost sdružení

Článek 4

Cílem sdružení je :

a) sdružovat bulharské a české občany bulharského původu , žijící v Brně a na jižní Moravě

b) udržovat a posilovat vědomí bulharského původu , vytvářet podmínky pro rozvoj kulturních a společenských aktivit , které napomáhají k prohlubování vlastní národnostní identity

c) napomáhat k rozšiřování a upevňování přátelských vztahů mezi bulharským a českým národem

d) popularizovat bulharskou kulturu a národní tradice v české společnosti

e) reprezentovat zájmy členů sdružení

f) zvyšovat kulturní , morální a společenskou úroveň členů sdružení

Článek 5

V zájmu dosažení vytýčených cílů sdružení :

a) provádí kulturně osvětovou činnost a uměleckou činnost : pořádá kroužky , kursy , besedy, přednášky , propagační akce , výstavy , koncerty , filmová představení, divadelní představení , zábavy , plesy ,vystoupení tanečních skupin ,diskotéky,výlety sportovní soutěže ,zábavné soutěžní večery a další

b) zajišťuje prostory pro svoji činnost / společenské místnosti , čítárny a pod

c) organizuje vzájemně prospěšnou spolupráci s partnerskými organizacemi a sdruženími v CR i zahraničí

ČÁST 3

Hospodaření sdružení

Článek 6

 1. Hospodaření sdružení a účetnictví se řídí platnými právními předpisy CR.
 2. Zdrojem financování sdružení jsou:

a) členské příspěvky

b) příjmy z koncertů , zábav a jiných kulturních akcí

c) dary a účelové dotace

d) půjčky

      3.   Majetek sdružení tvoří movité věci a nemovitosti pořízené z vlastních prostředků nebo vložené členy sdružení , finanční hotovosti , pohledávky a pod.

ČÁST 4

Členství , práva a povinnosti 

Článek 7

 1. Členství ve sdružení je dobrovolné.Sdružení má členy individuální kolektivní a čestné. Podmínkou členství je souhlas se Stanovami a aktivní účast při naplňování cílů sdružení.
 2. Individuálními členy se mohou stát :

a)státní příslušníci BR žijící trvalé na území CR

b)státní příslušníci CR bulharské národnosti

c)státní příslušníci CR ze smíšených manželství a přátele Bulharska

 1. Kolektivními členy mohou být organizace ,instituce ,školy a pod. ,kteří mají zájem o Bulharsko, jeho lid , kulturu , historii a o členství požádají.
 2. Za čestné členy mohou být přijati bulharští a čeští občané , kteří mají významné zásluhy na naplňování cílů sdružení . Návrhy na přijetí čestného člena překládá řídící rada sdružení .

Článek 8

Cleny sdružení se nemohou stát osoby, jejich činy v minulosti a v současnosti se neslučuji právním řádem Bulharské a České republiky, posláním sdružení a mezinárodními úmluvami o lidských právech, dále ti, kteří přímo či nepřímo poškozují prestiž sdružení nebo jsou členy jiné organizace bulharské menšiny v ČR, která má stejnou nebo podobnou činnost čí cíle .

Článek 9

Žádosti o individuální nebo kolektivní členství se podávají řídící radě sdružení, která rozhoduje o přijetí na svém nejbližším zasedání.

Článek 10

 1. Práva člena sdružení :

a) každý člen starší 18 let , má právo volit a být zvolen do řídících orgánů sdružení

b) vystupovat na schůzích a zasedáních proti nedostatkům a chybám v pracovní činnosti sdružení a řídících orgánů ,bez ohledu na postavení a funkci

c) být osobně přítomen na jednáních týkajících se otázek činnosti a jednání sdružení

d) s veškerými záležitostmi , návrhy a žádostmi se obracet na vedení sdružení

e) účastnit se společních schůzí , komisí a akcí pořádaných sdružením

       2.    Kolektivní členy mají stejná práva jako členy individuální s výjimkou hlasovacího práva . Jeden kolektivní člen má právo na jeden hlas .

Článek 11

 1. Povinnosti člena sdružení :

a) podílet se v rámci svých možností na činnost sdružení v zájmu uskutečňování cílů sdružení

b) vlastním postojem k činnosti být příkladem pro ostatní členy

c) zachovávat společenské a morální normy

d) dodržovat kázeň a plnit usnesení pléna a řídících orgánů sdružení

e) pracovat pro rozšiřování členské základny

f) platit řádně členské příspěvky

      2.    Kolektivní členy mají stejné povinnosti jako členy individuální .

Článek 12 

 1. Výši a splatnost členských příspěvků individuálních členů stanoví plenární zasedání sdružení každý rok . Člen , který nezaplatí příspěvek za kalendářní rok ani v náhradním termínu , který stanoví řídící rada sdružení ,pozbývá členství.
 2. Výše a splatnost členských příspěvků kolektivních členů se určuje na základě dohody řídící rady s kolektivním členem.

Článek 13

 1. Kárná opatření:

a) napomenutí člena před řídící radou

b) veřejné napomenutí na plenární schůzi sdružení

c) vyloučení ze sdružení za hrubé porušení stanov nebo opakované neplnění usnesení plenární schůze sdružení

      2.   O kárných opatřeních rozhoduje řídící rada sdružení

Článek 14

Každému členu sdružení je vydán členský průkaz.

Článek 15

Občan , který pozbyl členství podle čl.12 odst. 1 , nebo byl vyloučen podle čl. 13 odst. 1 písm. c) Stanov , může požádat nejbližší plenární zasedání sdružení o navracení členství . Rozhodnutí plenárního zasedání je konečné .

ČÁST 5

Organizační struktura , řídící a kontrolní orgány

Článek 16

 1. Orgány sdružení:

a) plenární zasedání členů sdružení / dále jen plenární zasedání

b) řídící rada

c) revizní komise

     2.    Nejvyšším orgánem sdružení je plenární zasedání členů sdružení . Plenární zasedání se koná nejméně jednou za rok a je svoláváno písemně předsedou řídící rady.

     3.    Plenární zasedání:

a) projednává zprávu řídící rady o činnosti sdružení za hodnocené období a zprávu revizní komise

b) na základě předložených zpráv a diskusních příspěvků přijímá usnesení

c) volí řídící radu a revizní komisi

d) projednává organizační , hospodářské a jiné otázky v rámci své působnosti

e) schvaluje plán kulturně osvětově činnosti sdružení pro následující kalendářní rok

f) podává návrhy na změny nebo dodatky ke stanovám

g) rozhoduje o navracení členství /čl. 15/

     4.    Zasedání řídí volený předseda nebo tajemník sdružení

     5.    Z plenárního zasedání sdružení se pořizuje zápis ,ve kterém jsou zaznamenány důležitá vystoupení , návrhy a usnesení . Zápis podepisuje předseda a tajemník řídící rady . Přílohou zápisu je prezenční listina.

     6.    Plenární zasedání sdružení mají právo přijímat usnesení jen za přítomnosti nadpoloviční většiny členů .Pokud se v určený den a hodinu nesejde stanovený nadpoloviční počet členů sdružení , odkládá se toto zasedání o jednu hodinu . Po uplynutí této doby a při dodržení jednacího řádu má zasedání právo přijímat usnesení a proběhne za účasti přítomných . K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných . Usnesení se přijímají veřejným hlasováním ,pokud zasedání nerozhodne jinak.

     7.    Plenární zasedání se konají do konce prosince běžného roku

Článek 17

 1. Plenární zasedání volí ŘÍDÍCÍ RADU sdružení na dvouleté období . Radu tvoří 5 až 9 členů. 
 2. Řídící rada řídí a organizačně zajišťuje činnost sdružení ve svém volebním období .Na prvním zasedání volí řídící rada ze svých řad předsedu , jednoho Místopředsedy , organizačního tajemníka , pokladníka a referenta pro kulturně osvětovou činnost .

Článek 18

 1. Řídící rada plní tyto funkce :

a) organizačně zajišťuje plnění usnesení plenárního zasedání členů

b) organizačně zajišťuje přípravu a průběh zasedání

c) sestavuje plán činnosti sdružení pro nastávající funkční období

d) přijímá opatření k řádné evidenci a hospodaření s majetkem sdružení

e) na základě vypracovaného návrhu předsedy řídící rady / nebo organizačního tajemníka / schvaluje rozpočet sdružení

f) v souladu se stanovami a na základě usnesení plenárního zasedání uzavírá smlouvy související s činnosti sdružení

g) přijímá dary a dotace poskytnuté sdružení a rozhoduje o jejich využití

h) každoročně podává zprávu o činnosti sdružení plenárnímu zasedání a pravidelně informuje o jednotlivých úkolech a akcích

i) přijímá a vylučuje individuální a kolektivní členy sdružení

j) koordinuje kulturně osvětovou činnost a zajišťuje kontakty s místními správními a společenskými organizacemi

k) zřizuje různé komise jako pomocné orgány

     2.    Zasedaní řídící rady svolává předseda nebo tajemník nejméně jednou měsíčně . Zasedání je usnášeníschopné je-li přítomna nadpoloviční většina členů řídící rady , usnesení jsou přijímána veřejným hlasováním prostou většinou hlasů.

     3.    Na veřejnosti sdružení zastupuje jeho předseda nebo organizační tajemník ,kteří mají samostatné podpisové právo. /Razítko sdružení uchovává předseda./

     4.    Člen řídící rady , který hrubě porušil Stanovy nebo nepracuje aktivně v zájmu naplňování usnesení pléna , může být plenárním zasedáním odvolán z funkce před uplynutím volebního období . Pokud se z jakékoliv důvodu uvolní místo člena v řídící radě , nahradí ho člen sdružení , další v pořadí na kandidátce s nejvyšším počtem hlasů při posledních volbách.

Článek 19

 1. Revizní komisi volí plenární zasedání na dvouleté funkční období a tvoří ji 3 až 5 členů. Komise volí ze svého středu předsedu.
 2. Revizní komise:

a) kontroluje dodržování stanov

b) kontroluje stav rozpočtu a správnost čerpání finančních prostředků sdružení

c) řídící radě podává písemnou zprávu o výsledcích provedených kontrol pokladny , účetní evidence a stavu majetku sdružení

e) prověřuje správnost vedení administrativních a finančních dokladů a jejích archivování

f) zprávu o činnosti překládá plenárnímu zasedání

     3.    Členy revizní komise mají právo účastnit se zasedání řídící rady s poradním hlasem . Činnost revizní komise není závislá na řídící radě.

ČÁST 6

Zánik sdružení

Článek 20

 1. Sdružení zaniká na základě usnesení plenárního zasedání členů nebo ze zákonem stanovených důvodů.
 2. Plenární zasedání rozhodne rovněž o majetkovém vypořádání .Pokud sdružení zanikne ze zákona , rozhoduje o jmenování likvidátora příslušný státní orgán.
 3. Plenární zasedání rozhodne jak bude naloženo s archivem sdružení.
 4. Revizní komise provede hloubkovou kontrolu účetnictví a majetku zaniklého sdružení a plenárnímu zasedání podá písemnou zprávu.

ČÁST 7

Všeobecná ustanovení

Článek 21

Schůze se svolávají formou písemných pozvánek s uvedením data , hodiny, místa konání a programu , pozvánky se zasílají nejméně 15 dní před konáním schůze.

Článek 22

Členy orgánů plní své funkce bez nároku na finanční odměnu , v rámci společenské angažovanosti.

Článek 23

Volby do řídících orgánů se provádí v souladu se zásadou soustavného obnovování a kontinuity.

Článek 24

Stanovy vstupují v platnost dnem jejích schválení plenárním zasedáním členů sdružení a Ministerstvem vnitra České republiky.